obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Kotlíkové dotace

Jihomoravský kraj v současné chvíli připravuje v rámci specifického cíle 2.1 prioritní osy 2 nového Operačního programu Životní prostředí projekt na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem bude snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva za nové moderní zdroje vytápění – kotle na pevná paliva, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla.

Výše dotace se bude pohybovat od 70 – 80 % dle typu pořizovaného zdroje a dle místa realizace. Pokud výměna kotle bude realizována v obci, která byla Střednědobou strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území, bude výše podpory navýšena o dalších 5 %. Maximální celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt fyzické osoby mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace na jeden dílčí projekt může být 127,5 tis. Kč.

Způsobilé výdaje budou zahrnovat zejm. projektovou dokumentaci, stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací zařízení a realizací či úpravou otopné soustavy, dále dodávku a instalaci akumulační nádoby, realizaci „mikro“ energetických opatření, služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických opatření (toto potvrzení bude součástí žádosti o dotaci), náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání technických parametrů (pouze v období do kolaudace – uvedení do trvalého provozu) a náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (v případě prokazování úrovně dle vyhlášky o energetické náročnosti).

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření nebo kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná, nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám. V kombinaci s výměnou zdroje tepla na vytápění bude umožněno realizovat instalaci solární termické soustavy, která bude splňovat dané požadavky (certifikace v souladu s ISO 9806, min. hodnota účinnosti, min. měrný využitelný zisk). Podpora bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované v programovém dokumentu Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020, tj. na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a příslušných prováděcích předpisů. Výčet těchto zařízení bude zveřejněn v seznamu výrobků a technologií, který bude veden Státním fondem životního prostředí ČR.

Jihomoravský kraj předpokládá vyhlášení první výzvy na výměnu kotlů na pevná paliva pro fyzické osoby nejdříve na přelomu roku 2015/2016. Předpokládaná alokace pro Jihomoravský kraj je cca 130 mil. Kč. Podrobnější informace naleznete také na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz. Je zde zveřejněn také dotazník předběžného zájmu. Případné dotazy prosím zasílejte na emailové adresy svobodova.bohdana@kr-jihomoravsky.cz nebo michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz.


Vytvořeno 4.8.2015 12:13:21 | přečteno 1033x | jan.kazda