obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

O obci

Základní údaje

Ves Jinačovice je samostatnou katastrální a politickou obcí. Bývala součástí veverského panství, později součástí politických okresů Brno (1850–1855), Tišnov (1855–1868), Brno (1869–1949) a Brno-venkov (1949–dodnes).

Obec je přifařena do Kuřimi.

Současné správní uspořádání:

Obec: Jinačovice
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-venkov
Obec s rozšířenou působností: Kuřim


Obyvatelstvo

Počet obyvatel trvale přihlášených v obci k 1. 1. 2022: 763 (zdroj: ČSÚ)

Vývoj počtu obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869 na stránkách ČÚS


Geografické poměry

Rozloha obecního katastru:

594 ha, z toho činí zemědělská půda včetně zahrad a trvalých travních porostů cca 39 % a lesní lesní pozemky 54 %, zastavená plocha nedosahuje ani 2 % a zbytek připadá na ostatní plochy.

Zeměpisná poloha středu obce:

49°16′4.094″ severní šířky, 16°31′46.149″ východní délky.

Naše obec je rozložena kolem krajské silnice III/3846 spojující severozápadní okraj Brna, konkrétně čtvrti Bystrc a Kníničky, kde se nachází Brněnská přehrada a zoologická zahrada s městem Kuřim. Žádné jiné silniční spojení neprochází obcí ani jejím katastrem. Ve směru na Brno odbočuje za obcí silnice č. 3847 do Rozdrojovic, kudy se dá dojet až k Brněnské přehradě nebo se vrátit na komunikaci III/3846.

Hustá soustava cest polních a lesních spojuje obec se všemi sousedními katastrálními obcemi, což jsou od severu směrem na západ město Kuřim, obce Moravské Knínice a Rozdrojovic, brněnské městské části Komín, Medlánky, Řečkovice a Ivanovice a obec Česká.

Vzhledem k Brnu leží obec severozápadním směrem, vzdálena od středu Brna na 15 km, od brněnského předměstí Kníniček asi 5 km a od Kuřimi 4 km.

Geomorfologie:

Obec leží v nadmořské výšce 303,44 m v tzv. Jinačovickém prolomu a je ze dvou stran lemována zalesněným táhlým kopcovitým terénem, kde nejvyšší kopec na západní straně je "Trnůvka", vysoký 441 m n. m. a na východní  straně je to Velká Baba s výškou 446 m. n. m. Jinačovický prolom a vyvýšeniny Trnovky a Babího hřbetu tvoří samostatné geomorfologické okrsky Lipovské vrchoviny, která je jedním z podcelků vrchoviny Bobravské tvořící spolu s Drahanskou vrchovinou oblast tzv. Brněnské vrchoviny. Obě vyvýšeniny lemující obec jsou v současnosti chráněny jako přírodní parky Baba a Podkomorské lesy.

Hydrologie:

Na území obce se nenachází významné vodoteče, na jihu odtéká s katastru obce Mniší potok, též zvaný Hluboček. Do něj je zaústěna i dešťová kanalizace, kterou protékají i vody z několika dalších pramenišť na území obce. Pod skořepinou překrytou terénem je na návsi ukryta napájená a odtékající vodní nádrž.


Místopis:

Veškeré zemědělské pozemky patřící do katastru jedné vsi tvořily tzv. plužinu, která se dělila na jednotlivé polní tratě a ty pak zpravidla na jednotlivé lány. Jednotlivé trati měly názvy, z nichž některé známe již pouze jako historické, ale řada z nich se používá stále jako živá pomístní jména, která nezřídka přešla do názvů místních částí nebo ulic rozšiřující se zástavby. Nejinak je tomu i v případě Jinačovic. Samo názvosloví mělo také svůj historický vývoj. Změnám podléhala jak lokalizace názvů, tak jejich psaná i ústně tradovaná podoba.

Místní polní tratě ležící na západ od silnice se počítáno od jihu nazývaly: Zadní dílyNádavkyJámyStráchovDesáté nad silnicíPadělkySpodní dílyProstřední dílyVrchní dílyKorytaSekerkyNa zahradáchÚjezdyNivyPolodělaU loučekŠarapatkyHájkyPříčníkySnářovy. Na katastru obce Moravské Knínice ležely ještě Tříčtvrtníky.

Polní tratě na východní straně silnice (opět směrem od Brna) byly: Na příčníkáchZmoly - (kudy tekl Mniší potok zvaný "Hlubuček"), KlínkyDesáté pod silnicíZásekyKejdovkyPastviskaZa sýčkamiPod dílemPod BabouSýčkyČlupkyObecniceZahrádkyKopaninyStráňPláňavNa zápletiU bahýnkaLoukyZa stráníU pardamatkyZávistiSkalkyZáhumí. V katastru Moravských Knínic pak ČtvrtkyNádavky a Hradiska.

Své názvy mají také lesní tratě, resp. části. Ačkoliv se v minulosti rozsah zalesnění měnil, Jinačovická plužina byla vždy, tak, jako dnes ze dvou stran obklopena pásem zalesněných kopcovitých vyvýšenin, na západě Trnovky a na východě Babího hřbetu.  Lesní části na západě, které leží mimo katastr obce, ale jak ukazují straé mapy z valné části kdysi tvořily tzv. Jinačovický revír, se ve směru od Brna nazývají: StrachovPadělkySychrovObcenyŠarapatky a U zeleného stolu.

Lesní části pokrývající Babí hřbet se nazývají: V komínskuU pracháren (vojenských)Ve staré sečiNad borovičkami (tam na temenech tří kopců rostl a brzy z jara modře kvetl koniklec, který ale před lety úplně vymizel), Nad kejdovkouU školkyV boří (tam v poslední době roste a kvete ještě koncem zimy lýkovec obecný), U jezevčích děrNad Petrovou kopajnouŽlíbekVe smrčkáchPřes kopec Babu vedla hlavní pěší cesta přes Řečkovice do Brna, kam většina našich předků chodila od 19. století za prací. Tato cesta měla tyto části: Pláňavská cesta "Žlíbkem" se spojila s cestou z "Boří" a pokračovala "Na lužách", kde se téměř po celý rok zdržovala voda v některých kalužích, potom "U boudy", kde byla až do roku 1948 - kdy byla tato cesta opuštěna - letní restaurace pana Václava Plevače, dále potom na krátké náhorní rovině se říkalo "U obrázku" - protože tam na velikém dubovém stromě byl zavěšen zasklený obrázek Panny Marie, dále cesta pokračovala "Pod borkami" - tam byl v roce 1903 zastřelen hajný Richard Kučírek (dodnes stojí na onom místě kamenný pomník), a dále k "Eruptivě" což jsou prachárny civilní patřící této firmě. Tam končí les a cesta jde dále mezi poli až do Řečkovic na tramvaj. Dnes už je cesta opuštěna, letní restaurace zrušena. V lesích města Brna jsou poblíž naší obce místa nazývaná: "V Kuřimsku" - tam je dodnes zachováno lesní hřiště, dále potom "U Marušky" - tam je studánka, ve které je voda po celý rok, a měla tam být v dávné době zavražděna dívka jménem Maruška z Kuřimi, potom je "U zabitého""Na rovinách""Na Chochole" - což je dávno vyhaslá sopka, a na kraji lesa mezi "Kuřimskem" a "Maruškou" je část lesa zvaná "Knězovo boří", které snad patřilo kuřimské faře.

Obec Jinačovice nemá oficiální místní části ani ulice. Zvykově se používají názvy odvozené většinou z historického vývoje obce nebo z názvů polních tratí: Jsou to např.: "Na dědině", "Chaloupky", "Stráň", "Francouzská", "Pláňava", nověji  "Na skalkách", "V Člupkách", ale také např. U tenisu.


Jinačovice na mapách a leteckých snímcích:

1 muller kraj cca 1730, obrázek se otevře v novém okněJiž na tzv. Mullerových mapách Moravy pocházejících z poloviny 18. století je dobře zachycena pro Jinačovice charakteristická poloha mezi dvěma zalesněnými vyvýšeninami. Ve výřezu ještě vidíme Kuřim, Rozdrojovice, Moravské Knínice a Kníničky (Malykniniczky) na severozápad od obce při levém okraji výřezu je vyznačen svatý kříž (S. Crucis) – poutní místo u Chudčic, které dnes známe jako U tří křížů.

2 I vojenske, obrázek se otevře v novém okně

Krajinný rámec včetně vodotečí a sítě cest zachycuje výtvarně nádherně zpracovaná mapa tzv. 1. vojenského mapování, které armáda pořizovala v letech 1764–1768. Jedná se o první mapu zachycující přibližně také půdorys zástavby. V legendě se také dovídáme, že v Jinačovicích tehdy žilo 14 sedláků, 33 chalupníků a 18 koní.skica 1826, obrázek se otevře v novém okněPodrobným mapovým dílem zachycujícím přesné stavební poměry v jednotlivých obcích byly tzv. indikační skici stabilního katastru, který sloužil k evidenci a klasifikaci pozemků a optimálnímu stanovení daní. Detail obce z roku 1826 ukazuje tehdejší zástavbu. Vidíme náves s jednotlivými grunty, včetně usedlosti uprostřed návsi, což je dnešní hospoda U Střížů. Žlutou barvou jsou vyznačené stodoly a další dřevěné hospodářské stavby. Karmínově (tmavší červenou) jsou vyznačené stavby zvláštního významu, v oblasti Stráně jde patrně o panskou hájovnu.


skica 1877 se silnici a kapličkou, obrázek se otevře v novém okně

skica 1826 bez silnice a kapličky, obrázek se otevře v novém okně

Na otisku z roku 1877 jsou patrné nové stavby včetně již zděné kapličky. Poprvé je zde zanesena také nová silnice Brno–Kuřim, protínající obec od severu k jihu, kterou na starším otisku nevidíme.

3 II vojenske, obrázek se otevře v novém okněBěhem 19. století se zdokonalovaly také vojenské mapy. Na výřezu z tzv. druhého vojenského mapování z přelomu let 1836/1837 si můžeme všimnout tehdejší rozdílné hranice zalesnění.


4 III vojenske, obrázek se otevře v novém okněTzv. III. vojenské mapování z roku 1876 představuje již přesnou mapu s vyznačenými trigonometrickými body, výškou terénu a vrstevnicemi.
vyrez polni trate s logem, obrázek se otevře v novém okněSoučasnou nejpodrobnější mapou středního měřítka je Základní mapa ČR 1:10000. Na mapách jsou zaneseny také názvy polních tratí.

letecky snimek 1953, obrázek se otevře v novém okněletecky snimek 2001, obrázek se otevře v novém okněDíky leteckému snímkování, které probíhalo v 50. letech si můžeme udělat představu o podobě krajiny před násilnou kolektivizací zemědělství a zcelováním orné půdy. Vedle jednotlivých různými kulturami osetých políček můžeme jasně vidět také pozůstatky terénních úprava a staveb tzv. Hitlerovy dálnice. Proměna krajiny je dobře patrná ve srovnání se současnými leteckými snímky.
Historie obce

Obec Jinačovice je písemně poprvé zmíněna v roce 1358. V té době měla 11 stavení. Dějiny obce jsou zpracovány v publikaci, která je k dostání na Obecním úřadě. 

Pavel Kocman a kol.: Jinačovice. 650 let od první zmínky. Jinačovice 2008, 200 s. + 18 s. barevné přílohy.

Vytvořeno 1.3.2016 20:30:47 | přečteno 7651x | tdvorak