obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Turistika

Jinačovice

Jinačovice mohou turistům kromě prostředí krásné a členité kulturní krajiny a lesů nabídnout i některé pamětihodnosti a zajímavosti.
 
Své služby nabízí celoročně také dvě a v cyklistické sezóně dokonce tři občerstvovny s venkovním posezením.

Nejpřitažlivější na naší obci je zřejmě její nepatrná vzdálenost od Brna a především od Brněnské přehrady kombinovaná s unikátní polohou obce v údolí mezi dvěma přírodními parky. 

Přírodní parky jsou zřizovány k ochraně a uchování krajinného rázu. Představují kvalitní zázemí zejména pro turisticko-rekreační aktivity. Základním předpokladem ochrany přírodního parku je omezení činností majících negativní dopad na krajinný ráz. K takovým činnostem patří zejména stavební činnost např. výstavba rekreačních zařízení ve volné krajině či narušování dochovaných venkovských sídel nevhod­nou výstavbou.

Přírodní park Baba

Přírodní park Baba byl vyhlášen v letech 1991 -1992.  Tvoří jej zalesněný hřbet táhnoucí se od Medlánek a Komína na jihu ke Kuřimi na severu je asi 6 km dlouhý s vrcholy Bosně (365m) – Malá Baba (399 m) – Velká Baba (446 m) – Chochola – Sychrov (463 m) – Kuřimské hora (435 m). Téměř celá centrální část včetně Velké Baby leží v katastrálním území Jinačovic, které se rozprostírá napříč celým zalesněným masivem až k okrajům zástavby v Ivanovicích na východním úpatí hřbetu.

Turisticky je Baba méně navštěvovaná než např. nejbližší okolí přehrady, přesto má co nabídnout. Jedná se klidnou zónu s rozmanitou faunou a flórou, studánkami a různými památnými místy.

Geologicky území tvoří vyvřeliny Brněnského masivu. Podloží dioritů a granodioritů zde vystupuje na povrch v podobě skalních výchozů a skalek na západně exponovaných svazích, především nad tokem Mnišího potoka.

Jedná se o území, které bylo využíváno člověkem s většící menší mírou intenzity již od pravěku. O změnách, jakými území prošlo od konce 19. století, svědčí i skutečnost, že ještě tehdy byla severní část hřbetu nad Kuřimí odlesněná a využívaná jako pastvina. Změny se tomuto území ale nevyhnuly ani v posledních desítkách let 20. století, kdy z jeho okrajů postupně mizela trávobylinná lada a extenzivně využívané ovocné sady se vzácnou teplomilnou flórou (koniklec velkokvětý, křivatec český, hvězdnice chlumní). Tato velmi cenná místa z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou dnes bohužel zachována jen v drob­ných fragmentech původní rozlohy.

Na velké většině území přírodního parku se dnes nachází les přírodě blízkého charakteru. Jedná se především o teplomil­né doubravy dubu zimního, ve kterých je významně zastoupen i habr obecný. V dřevinné skladbě se místy objevuje i buk lesní, bříza bělokorá a jeřáb břek. Nejrozsáhlejší komplex dubových pařezin převedený na vysokokmenný les se nachází v již­ní části území v prostoru Velké a Malé Baby. Na extrémních stanovištích s vystupujícími skalkami jsou pak k vidění rozvolněné porosty zakrslých doubrav.

V lesních porostech je bohatě zastoupeno bylinné patro. Na jaře zde kvetou četné violky, křivatce, jaterníky, prvosenky, sasanky, orseje, plicníky a hrachory. Později pak přichází čas, kdy zde rozkvétají mnohé další druhy rostlin, především konva­linky, tolity, jestřábníky, třezalky, silenky, bělozářky, černýše a svojí mohutností nepřehlédnutelné náprstníky velkokvěté. Zajímavostí je, že koncem května se v území objevují bohaté porosty orchideje hlístníku hnízdáku. Tato nezelená orchidej není schopna fotosyntézy a je odkázána na mykorhizu, tedy soužití s určitým druhem houby, která získává živiny formou symbiózy s kořeny listnatých stromů. Její název hnízdák či též lidově hnízdovka nebo hnízdík je odvozen od skutečnosti, že se kořeny této rostliny podobají ptačímu hnízdu.

Na území přírodního parku se nachází rovněž celá řada dalších chráněných a cenných druhů rostlin. Mezi ně patří například prstnatec bezový, vemeník zelenavý, lilie zlatohlávek, okrotice bílá, okrotice dlouholistá, plamének přímý či medovník meduňkolistý. Z významných druhů obratlovců zde mají domov užovka hladká, ještěrka obecná, žluva hajní, datel černý, strakapoud prostřední, lejsek bělokrký a holub doupňák. Při troše pozornosti je můžete zahlédnout i vy.

Více informací o přírodě a zajímavostech viz:

Přírodní park Podkomorské lesy

Lesy, které přiléhají k západním hranicím katastrálního území Jinačovice a na několika místech do něj okrajově tvoří zároveň část východního okraje přírodního parku Podkomorské lesy. Výškovými dominantami této části parku jsou Trnůvka a Knínický Sychrov.
Přírodní park leží v těsné blízkosti Brněnské přehrady. Vyhlášen byl v roce 1989. Území je tvořeno rozsáhlou plošinou s nadmořskou výškou kolem 450 m n.m., kterou dělí na dvě části hluboké údolí řeky Svratky. Údolí je zatopeno vzdutím Brněnské přehrady. Před výstavbou přehrady bylo toto údolí hluboce zaříznuté do okolní krajiny. Podél západní hranice protékají říčky Veverka a Kuřimka, jinak po celém území je velké množství drobných potůčků a studánek.

Více informací o přírodě a zajímavostech viz:


Turistické trasy

Poloha mezi dvěma přírodními parky "Baba" a "Podkomorské lesy" a  blízkost Brněnské přehrady činí z Jinačovic křižovatku turistických tras všech barev.


trasa redTrasa modrá 8,5km

Brno-Bystrc zoo (tram.) –  Brno-Kníničky (bus) – U Boudy – Nad Kopaninamitrasa green – Pod Velkou Baboutrasa yellow – Pod Chocholoutrasa yellow – Brno-Ivanovice (bus)


trasa blueTrasa červená, 7km

Rozdrojovice (bus) – Jinačovice (bus)trasa green – Pod Sychrovemtrasa yellow – Česká (žst. ,odb.)


trasa yellowŽlutá, 10,5 km

Královo Pole-Technologický Park – Medlánecké kopce (sedlo) – U Obrázku – Velká Baba (rozc.)trasa green – Pod Velkou Baboutrasa red – Pod Chocholoutrasa red – Pod Sychrovemtrasa blue – Kuřim


trasa greenTrasa zelená, 14 km

Brno-Řečkovice (tram.) – Velká Baba (rozc.)trasa yellow – Nad Kopaninamitrasa red – Jinačovice (bus)trasa blue – Senařov (odtud po modrétrasa red přes Moravské Knínice do Kuřimi) – Trnůvka (odtud  po modrétrasa reddo Rozdrojovic nebo na hrad Veveří)  – U Tří křížů (rozc.) – Před Dolním mlýnem – Veverská Bitýška (příst.) – Veverská Bitýška (nám.) 


V návaznosti na přilehlé uzly turistických tras se dá z Jinačovic vyrazit po značkách na jednodenní výlety do kraje Pohádky máje, do údolí Svratky mezi Tišnovem a přehradou nebo do Moravského krasu.


Cyklotrasy


imlKromě značených turistických tras vede přes obec také zelená cyklotrasa propojující trasu 5005 nad letištěm v Brně –Medlánkách s trasou 5231 v Moravských Knínicích. 


Turistické akce


  • Jinačovická pětadvacítka
Domácí jinačovickou akcí je Jinačovická pětadvacítka což je pochod z Jinačovic do Veverské Bitýšky. Účastníci si vybírají z více různě dlouhých okruhů, které se navzájem liší svojí délkou a vedou Podkomorskými lesy.

  • Mezinárodní liga chodců

imlJinačovice leží také na trase jednoho z pochodů každoročního podniku Mezinárodní ligy chodců IML "Jede Kudrna okolo Brna" V hospodě U Střížů bývá jedno z kontrolních stanovišť.


  • Brněnská podkova
podkovaČervená turistická značka je součástí trasy tzv. "Brněnské podkovy", která spojuje konečné stanice MHD a  vede převážně lesnatým terénem na severu od města. Od roku 1974 se každoročně odehrává také stejnojmenný pochod pořádaný Klubem českých turistů z Brna-Řečkovic.

Vytvořeno 23.3.2015 2:08:34 | přečteno 6741x | tdvorak