obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Územní plánování a strategie rozvoje

Příprava nového územního plánu

Podle zákona má do konce roku 2022 skončit platnost územních plánů obcích pořízených za účinnosti starého stavebního zákona, tedy před rokem 2006. To se týká také naší obce, jejíž ÚP pochází z roku 2005. 

Navrhovatelem nového ÚP je Obec Jinačovice, pověřeným zastupitelem je Ing. Jan Urban. Pořizovatelem ÚP je místně příslušný úřad územního plánování, tedy MěÚ Kuřim. Zpracovatelem ÚP je Ateliér Projektis z Brna.

Na přípravě ÚP se může formou námitek či připomínek k různým fázím přípravy podílet každý registrovaný obyvatel obce a každý vlastník pozemku v obecním katastru.

Vedle závazných nadřazených dokumentů a dalších územně-analytických podkladů je základem pro tvorbu ÚP také Strategický plán rozvoje obce zpracovaný v letech 2015–2018.

Stav příprav

V roce 2019 proběhla příprava a schválení zadání územního plánu. Součástí procesu bylo také vypořádání prvních připomínek občanů a dotčených osob a orgánů včetně např. sousedních obcí. Schválené zadání je podkladem pro vypracování první verze mapových podkladů a znění nového územního plánu. Ta se stane předmětem prezentace, veřejného  projednávání a nového kola připomínkování. Zahájení této rozhodující fáze očekáváme zhruba kolem poloviny roku 2020.
Strategický plán rozvoje obce

Územní plán obce Jinačovice
Změna územního plánu č. I


Změna územního plánu č. II
Územní studie Lokalita Člupky

  1. ikona souboruPrávní stav po změně č. II ÚPO - Komplexní urbanistické řešení – výřez; Změna č. II ÚPO - Komplexní urbanistické řešení (výkr. 2.c) – výřez
  2. ikona souboruŘešené území v aktuální katastrální mapě, návrh parcelace
  3. ikona souboruZastavovací schéma
  4. ikona souboruKomplexní urbanistické řešení
  5. ikona souboruDopravní a technická infrastrukturaInformace pro zájemce o koupi pozemků pro stavbu rodinného domu

V posledních letech se na obec i na jednotlivé občany obrací řada zájemců o koupi nebo výstavbu rodinného domu v Jinačovicích. Rozhodli jsme se proto podat následující stručnou informaci k nejčastěji kladeným otázkám.

Obec Jinačovice ve svém strategickém plánu rozvoje (ikona souboruzde) stanovila záměr omezit rozšiřování zástavby a velikosti obce a promítnout tuto strategii co nejúčinněji také do územního plánování. Dosavadní rozvoj obytné zástavby se realizoval především formou zahušťování zástavby historické a k záborům nových ploch pro bydlení docházelo ve srovnání s jinými obcemi v okolí Brna spíše v omezené míře. Díky tomu se obec z velké části ubránila fenoménu satelitní rezidenční zástavby se všemi negativními urbanistickými a sociálními dopady, čímž se z hlediska bydlení stává ještě atraktivnější.

Obec v souladu se zmíněnou strategií aktuálně žádnou plošnou výstavbu nových RD neplánuje a nenabízí ani žádné pozemky k výstavbě. Pokud k tomu v budoucnu dojde, bude se tak dít pouze v řádu jednotek.

V obci se nicméně nachází řada teoreticky zastavitelných pozemků vlastněných soukromými subjekty. Některé pozemky se čas od času objevují v nabídkách realitních kanceláří, některé z nich dokonce opakovaně, a to se stabilně narůstajícími cenami. Ačkoliv se může jednat o pozemky zařazené z hlediska platné územně-plánovací dokumentace do zastavitelných ploch určených pro bydlení, neznamená to, že na nich lze stavět bez omezení. Ani vysoké tržní ceny pozemků neznamenají, že lze takové pozemky zastavovat libovolně, ať už jsou záměry motivovány realizací snů o dokonalém bydlení nebo snahou maximalizovat zisk v případě investic.

Obec prostřednictvím stavebního výboru při vyjadřování souhlasného stanoviska k výstavbě uplatňuje například některé estetické regulace. Část obce se nachází ve výškově členitém a obtížně dopravně dostupném terénu. Je tedy třeba počítat s případnými dopravními omezeními při realizaci stavby včetně omezené tonáže vozidel. Při stavbách ve svahu může obec požadovat zajištění deponií vytěžených zemních materiálů tak, aby při deštích nebyly splavovány na veřejná prostranství a nezanášely systém dešťové kanalizace. Problematické může být také připojení k některým sítím. Počítat je třeba také s nutností inženýrsko-geologického či hydrogeologického průzkumu podmínek pro vhodnou likvidaci dešťových vod.

Každopádně doporučujeme všem zájemcům o koupi pozemku  a o realizaci stavebního projektu informovat se na obecním úřadě, kde Vám rádi odpovíme, případně i u vlastníků sousedních nemovitostí o možných omezeních stavby.
Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska 

Adaptační strategie změny klimatu na území Kuřimi, Jinačovic, Lipůvky, Svinošic, Rozdrojovic a Moravských Knínic, více informací naleznete zde. 

NG SFŽP SPOL
Norské fondy 500x300 final

Vytvořeno 3.10.2019 9:27:31 | přečteno 13532x | tdvorak