obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Bezpečnost – Krizové situace

Telefonní čísla pro tísňová volání:

 • 150  Hasičský záchranný sbor ČR
 • 155  Zdravotnická záchranná služba
 • 158  Policie ČR
 • 112  Jednotné evropské číslo tísňového volání

Místní kontakty policie a hasičů:

Hasiči :

Sbor dobrovolných hasičů Brno-Komín

Jundrovská 55 624 00 Brno-Komín

telefon: 725 995 610

https://www.brno-komin.cz/sbor-dobrovolnych-hasicu-brno-komin-671

Obvodní oddělení Policie ČR :

Kuřim, Sv. Čecha 967

telefon: 974 626 740

e-mailbo.oop.kurim.podatelna@pcr.cz

Krizové situace – Jak se zachovat:

Víme  jak se správně zachovat v případě vzniku povodně, vichřice či jiné živelní pohromy, při rozsáhlém požáru, hromadné dopravní havárii, výbuchu či destrukci, úniku nebezpečné látky, sesuvu půdy či lavině, při nálezu podezřelého předmětu, hrozbě teroristickým útokem nebo v jiných nebezpečných situacích, které mohou ohrozit vaše zdraví, život či majetek ?

 1. Při vzniku jakékoliv mimořádné události zachovejte klid a rozvahu, při reakci na ní postupujte podle následujících zásad:Jste-li svědkem nehody, havárie či jiné události ohrožující zdraví a životy lidí, oznamte tuto neprodleně na linku tísňového volání 112 nebo přímo na příslušnou záchrannou složku 150  155 či 158: co, kdy a kde se přesně stalo, kdo a odkud volá, jaké jsou zjištěné následky.
 2. Uslyšíte-li varovný tón sirény, ihned se ukryjte v uzavřené budově mimo vnější prostředí a zajistěte si poslech rozhlasu nebo televize či jiného místního informačního prostředku, ze kterého se dozvíte důvod varování a způsob správného chování v dané situaci: kolísavý tón sirény v trvání 140 vteřin, zpravidla 3 - krát opakovaný v krátkých časových intervalech oznamuje VŠEOBECNOU VÝSTRAHU, následně je vysílána tísňová informace v hromadných nebo místních informačních prostředcích.
 3. Neznáte-li konkrétní situaci a způsob správné reakce na ní, neopouštějte zaujatý úkryt a snažte se zdokonalit ochranné vlastnosti místa, ve kterém se zdržujete: uzavřete a utěsněte okna, dveře a jiné větrání či klimatizaci, při delším ukrytí si zajistěte zásobu jídla a pití, hygienické podmínky pro přežití.
 4. Můžete-li, okamžitě opusťte nebezpečné místo, například při požáru, výbuchu, sesuvu nebo povodni, nezdržujte se v ohroženém prostoru. V náhradním místě ubytování Vám bude poskytnuto stravování a dalších potřeby nouzového přežití.
 5. Bude-li vyhlášena následná evakuace většího územního celku po předchozím ukrytí, řiďte se pokyny představitelů obce a opusťte stanovený prostor v čase, způsobem a po trasách, které Vám budou určeny: předem si připravte evakuační zavazadlo, případně vlastní dopravní prostředek, zabezpečte a označte své obydlí před jeho opuštěním, hospodářské zvířectvo zásobte krmivem a vodou alespoň na 3 dny.
 6. Jste-li Vy nebo někdo z vašich blízkých zraněn, poskytněte si ihned navzájem první pomoc svépomocí a vzájemnou pomocí. Tuto poskytněte i jiným osobám v tísni, zejména osamoceným dětem, starým a nemocným spoluobčanům: vždy postupujte s hledem na zachování vlastní bezpečnosti, zdravotnickou pomoc volejte v případě nutnosti.

Obecné zásady pro případ ohrožení:

 1. O ohrožení nás může informovat: zvuk sirény, místní rozhlas, rozhlasové a televizní zprávy, denní tisk (déle trvající MU), vyhlášky orgánů státní správy, (vyvěšené na veřejných informačních tabulích)
 2. Nezmatkujte, nejednejte ukvapeně, ale rozvážně a v klidu, nepodceňujte vzniklou situaci
 3. Nerozšiřujte neověřené a poplašné zprávy, snažte se získat informace z oficiálních zdrojů
 4. Pokyny a informace z oficiálních zdrojů respektujte
 5. Pomozte zejména zraněným, nemohoucím a nemocným lidem, sousedům a všude tam kde můžete
 6. majetek zachraňujte až tehdy, když nejsou ohroženy životy a zdraví lidí  
 7. zbytečně netelefonujte, zvláště pak ne tam, kde se snaží zajistit vaše bezpečí: policie, záchranná služba, hasiči, státní správa, telefonní síť bude pravděpodobně přetížena

Tři základní kroky k záchraně:

 1. neprodleně se ukryjte – zůstaňte doma nebo urychleně vejděte do nejbližšího
 2. domu (obchodu, obytného domu, úřadu)
 3. zavřete dveře a okna, abyste snížili množství pronikajícího plynu do vašeho úkrytu
 4. zapněte rozhlas a televizi, protože ihned po tónu sirény – všeobecná výstraha bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (obecního rozhlasu, rozhlasových vozů, lokální rozhlasové stanice, kabelové televize) ze kterých se dozvíte co máte dělat


Správné, promyšlené a rozhodné chování od prvopočátku vzniku mimořádné události účinným způsobem snižuje jak její rozsah, tak i následky.

K tomu je třeba dbát pokynů velitele zásahu nebo představitelů krizového štábu obce s rozšířenou působností či kraje, a případně se řídit instrukcemi, zveřejňovanými cestou hromadných informačních prostředků.


Více informací:

logo krizport JmKPortál krizového řízení Jihomoravského kraje logo HZSHasičský záchranný sbor Jihomoravského krajeVýstražné sirény

Pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události, jakou může být i únik nebezpečné látky, slouží sirény. Sirénami se vyhlašují smluvené varovné signály. Na celém území České republiky jsou od 1. 11. 2001 pro varování obyvatelstva a svolání jednotek sboru dobrovolných hasičů určeny signály, které by měli znát všichni občané.

Pro obyvatelstvo – všeobecná výstraha

Kolísavý tón po dobu 140 sekund. Může být vyhlašován třikrát za sebou. Signál je ihned po ukončení následován verbální informací. Po skončení stavu nebezpečí by se varovný signál měl odvolat ve sdělovacích prostředcích.

Pro dobrovolné hasiče – signál požární poplach

Přerušovaný tón po dobu 60 sekund. Tento signál je určen pro svolání jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.

Zkušební tón

Trvalý tón po dobu 140 sekund. Je zaveden od roku 2002. Zkouška je celostátně prováděna zpravidla každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin.

Verbální informace

verbální informace č. 1 “ Zkouška sirén “
“Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.”

verbální informace č. 2 “ Všeobecná výstraha “
“Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha , všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.”

verbální informace č. 3 “ Nebezpečí zátopové vlny “
“Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.”

verbální informace č. 4 “ Chemická havárie “
“Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.”

verbální informace č. 5 “ Radiační havárie “
“Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie.”

verbální informace č. 6 “ Konec poplachu “
“Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.”

verbální informace č. 7 “ Požární poplach “
“Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach”


Vytvořeno 23.2.2015 1:10:38 | přečteno 5080x | tdvorak