obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název

 • Obec Jinačovice

2. Důvod a způsob založení

 • Obec Jinačovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
 • Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

3.1. Organizační schéma

 • Starosta obce: Ing. Jan Kazda
 • Místostarosta: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
 • Členové zastupitelstva: Bc. Kateřina Dobiášová, Marek Haluza, Petr Košík, Jiří Kučera, Ing. Jan Urban
 • Administrativa: Michaela Kačírková
 • Externí účetní: Jana Párová
 • Technický pracovník: Martin Pruša
 • Finanční výbor: předseda: Marek Haluza, členové:  Bc. Kateřina Dobiášová, doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc.
 • Kontrolní výbor: předseda: Jiří Kučera, členové: Ester Veselovská, DiS., Jan Kachlík
 • Výbor stavební a územního plánování: předseda: Ing. Jan Urban, členové: Marek Haluza, Ing. Tomáš Indra, Petr Košík, Jiří Kučera 
 • Výbor pro kulturu, školství a sociální věci: předsedkyně: Bc. Kateřina Dobiášová, členové: Bc. Simona Dvořáková, Ing. Monika Gállová, Pavel Chrápavý, Petr Košík, Jiří Kučera, Ing. Jan Urban

3.2. Organizace zřizované či řízené obcí

 • Mateřská škola Jinačovice, příspěvková organizace obce

4. Kontaktní údaj

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

 • Jinačovice 83, 664 34 Kuřim

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

 • Jinačovice 83

4.3. Úřední hodiny:

 • Po: 7.30–11.00, 14.00–17.00, St:  7.30–11.00, 14.00–17.00 
 • Úřední hodiny starosty: Po: 13:00–17:00, po telefonické domluvě možno individuálně

4.4. Telefonní čísla:

 • kancelář obecního úřadu: +420 608 887 804
 • starosta: +420 724 183 480

4.5. Adresa internetové stránky:

4.6. Adresa e-podatelny:


4.7. Další elektronické adresy:

5. Případné platby lze poukázat

 • na účet číslo: 15923641/0100 vedený u Komerční banky Kuřim

6. IČ

 • 00281883 

7. DIČ

 • CZ00281883

8. Datová schránka ID:

 • u8gb8i5

9. Dokumenty

9.1. Seznamy hlavních dokumentů

 • Usnesení zastupitelstva obce
 • Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
 • Formuláře
 • Dokumenty z oblasti územního plánování

Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah listinné úřední desky obce podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

9.2. Rozpočet a závěrečný účet obce

10. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.. lze podat následujícími způsoby:

 • Osobní podání (ústně či písemně) - na obecním úřadě
 • Elektronické podání - prostřednictvím elektronické podatelny na adresu obec@obecjinacovice.cz
 • Písemné podání poštou - na adresu obecního úřadu: Obec Jinačovice, Jinačovice 83, 664 34  Kuřim
 • Telefonické podání – tel. číslo: +420 608 887 804
 • Datovou schránkou na adresu: u8gb8i5

11. Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádost je podána dnem, kdy byla doručena úřadu.
 • Žádost musí splňovat náležitosti podle §14 zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Musí z ní být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu uvedeného zákona.
 • Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
 • Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
 • Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu.
 • Neobsahuje-li žádost uvedené náležitosti, popř. není-li elektronická žádost podána uvedeným způsobem, není žádostí ve smyslu uvedeného zákona a žádost se odloží.
 • Úřad posoudí obsah žádosti a o postupu při poskytování informace pořídí záznam. Požadovanou informaci úřad poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo v téže lhůtě sdělí údaje umožňující vyhledání a získání již zveřejněné informace. Lhůtu lze z důvodů stanovených zákonem prodloužit nejvýše o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován. V případě, že žádosti nebude vyhověno, byť třeba jen z části, je o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti vydáno rozhodnutí.

12. Opravné prostředky

 • Proti rozhodnutí Obecního úřadu lze podat odvolání.
 • Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb. , o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č.50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č.337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).
 • Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.
 • Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Odvolání musí mít náležitosti dle správního řádu. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal s právnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
 • Odvolání učiněné písemně lze podat: a) poštou na adresu Obecního úřadu Jinačovice, b) osobně na podatelně Obecního úřadu Jinačovice. Ústní odvolání lze také podat na Obecním úřadu Jinačovice.

13. Formuláře

 • Formuláře jsou k dispozici ke stažení nebo k osobnímu vyzvednutí na Obecním úřadě Jinačovice.
 • Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: http://www.mvcr.cz/
 • Další formuláře jsou zveřejněny na: http://www.form.cz/

14. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 • Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde nebo na portálech ministerstva vnitra či vlády  http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx; http://portal.gov.cz/portal/obcan/

15. Předpisy

15.1. Nejdůležitější používané předpisy

Obec jedná a rozhoduje zejména podle níže uvedených právních předpisů (v platném znění), jejichž aktuální platné znění naleznete na stránkách Portálu veřejné správy ČR Tyto právní předpisy jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách.

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. – ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Vyhláška č. 338/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • Nařízení vlády 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
 • Zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
 • Zákon č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže
 • Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • Zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb. - prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých zákonů
 • Zákon č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci
 • Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

15.2. Vydané právní předpisy

 • Platné právní předpisy obce, zejména obecně závazné vyhlášky a nařízení naleznete zde; rovněž jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

16. Úhrady za poskytování informací

16.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

16.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • Usnesení podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. dosud nebylo vydáno.

17. Licenční smlouvy

17.1. Vzory licenčních smluv

 • V současně době obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

17.2. Výhradní licence

 • V současné době obecní úřad neposkytuje žádnou výhradní licenci dle § 14a odst. 4 zákona č.106/1999 Sb.

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

19. Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • 2015:
 1. ikona souboruč. j. 25/2015/Jin
 2. ikona souboruč. j. 531/2015/Jin
 • 2016: 
 1. ikona souboruč. j. 122/2016/Jin
 2. ikona souboruč. j. 825/2016/Jin 
 3. ikona souboruč. j. 954/2016/Jin 
 4. ikona souboruč. j. 1221/2016/Jin 
 • 2017:
 1. ikona souboruč. j. 316/2017/Jin
 2. ikona souboruč. j. 207/2017/Jin
 3. ikona souboruč. j. 618/2017/Jin
 4. ikona souboruč. j. 679/2017/Jin
 5. ikona souboruč. j. 721/2017/Jin
 6. ikona souboruč. j. 814/2017/Jin
 7. ikona souboruč. j. 983/2017/Jin
 • 2018:
 1. ikona souboruč. j. 632-z/2018/Jin
 2. ikona souboruč. j. 1046-z /2018/Jin
 • 2019:
 1. ikona souboruč. j. 634-z/2019/Jin
 2. ikona souboruč. j. 861-z/2019/Jin
 • 2020:
 1. ikona souboruč. j. 53-z/2020/Jin; ikona souboruPříloha 1; ikona souboruPříloha 2
 2. ikona souboruč. j. 510-z/2020/Jin; ikona souboruPříloha 1
 • 2021: V průběhu roku 2021 obec neobdržela žádnou žádost o poskytnutí informace (nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části
 • 2022:
Vytvořeno 5.2.2015 13:24:29 - aktualizováno 5.2.2015 20:16:17 | přečteno 8422x | tdvorak