obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, duben 2015


OBEC JINAČOVICE

Zprávy obecního úřadu, duben 2015

Vážení občané,

1) 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jinačovice se koná v pondělí 27. dubna od 19:00 hod. v sále Hostince u Střížů. Program zasedání je zveřejněn na nástěnce OÚ a na elektronické úřední desce.

2) Na adrese www.jinacovice.eu najdete nové internetové stránky obce. Kromě sledování aktuálních i dlouhodobě užitečných informací zde najdete řadu funkcí podporujících informovanost a komunikaci se zastupitelstvem obce. Můžete zde jednoduše zaregistrovat svoji e-mailovou adresu a dostávat důležitá upozornění přímo do Vaší e-mailové schránky. Uživatelé facebooku možná uvítají možnost sledování FB profilu obce www.facebook.com/jinacovice. Můžete vyjádřit svůj názor v různých anketách. V aplikaci otázky a odpovědi můžete pokládat zastupitelstvu a vedení obce otázky, které budou spolu s odpovědí na webu zveřejněny. Novou podobu má také elektronická úřední deska. Stránky obsahují modul pro zveřejňování smluv a další nástroje a rubriky posilující transparentnost řízení obce.

Některé rubriky, např. o minulosti obce či různé fotogalerie, se stále nacházejí ve stavu zpracování a budou zveřejněny v nejbližší době. Některé již zveřejněné rubriky čekají na Vaše podněty a připomínky k doplnění. Týká se to například prezentace místních firem a živností. Na Vaše připomínky a podněty se těšíme.

3) TJ Sokol Jinačovice pořádá ve čtvrtek 30. dubna od 17 do 19 hod. na sokolském hřišti Pálení čarodějnic, sportovní hry a tvořivé dílničky. V 19 hod. bude zapálena hranice a zahájeno opékání špekáčků. Pro děti jsou připraveny odměny. Občerstvení zajištěno. Vstupné: členové Sokola zdarma, ostatní – dospělý 20 Kč, děti 10 Kč.

4) Obec Jinačovice pořádá tradiční pochod z Jinačovic k hradu Veveří a zpět, letos poprvé pod názvem Jinačovická pětadvacítka aneb Po stopách Jary Mazánka. Pochod se uskuteční v sobotu 9. května 2015. Místo startu je na sokolském hřišti. Značené trasy měří 8, 17 nebo 25 km. Občerstvení na startu a v cíli na jinačovickém hřišti zajištěno, stejně jako posezení a hudba! Start od 7:30 do 10:00 hod., startovné je dobrovolné.

5) Mateřská škola Jinačovice ve spolupráci s obecním úřadem zvou všechny seniorky a seniory na Besídku ke Dni matek, která se bude konat v úterý 12. května 2015 v 9:30 hod. v sále obecního úřadu. Na každého bude čekat malý dárek a občerstvení.

6) Trnůvka, o. p. s., Vás srdečně zve na Jarní slavnost s koštem pálenek, která se uskuteční v sobotu 23. května 2015 na sokolském hřišti v Jinačovicích. Zájemci o účast v soutěži o nejlepší pálenku mohou své vzorky o obsahu 0,5 l předat do pátku 15. května Aničce Kučerové, Jinačovice 109. Další dotazy Vám ráda zodpoví Anička, tel. 773 010 976.

7) Obec Jinačovice pořádá v sobotu 13. června 2015 výlet Za krásami Moravského krasu, sraz v 7:00 hod. před OÚ Jinačovice, 7:15 hod. odjezd, návrat v odpoledních hodinách. Program: Punkevní jeskyně (vláček, prohlídka jeskyně, lanovka k propasti Macocha), Rudice (Muzeum Větrný mlýn, Geopark), Jedovnice (volno na oběd, možnost vycházky kolem rybníků). Cena: senioři 270 Kč, děti 210 Kč, dospělí 410 Kč. Doprava pro seniory (60+) a děti do 15ti let zdarma. Přihlásit se a zaplatit příslušnou částku můžete na OÚ Jinačovice do 20. května 2015, tel. 546 223 243. Více informací podá Kateřina Dobiášová, tel. 777 603 290.

8) Sezona na tenisových kurtech byla zahájena. Správce tenisových kurtů je Eduard Novotný ml. Roční členské i hodinové poplatky za hru na tenisových kurtech vybíráme na OÚ, lze také uhradit bezhotovostně na účet obce č. 15923641/0100, variabilní symbol 3412. V letošním roce poplatky činí: děti do 15 let zdarma, ostatní 800 Kč za osobu a rok, při odpracování brigádnických hodin 600 Kč za osobu a rok. Poplatky nečlenů: za pronájem kurtu v dopoledních hodinách (6:00 – 12:00 hod.): 50 Kč/kurt/hodina, v odpoledních hodinách (12:00 – 20:00 hod.): 80 Kč/kurt/hodina. Při hře členů a nečlenů se platí poloviční cena. Kurty je možné pronajmout na celý den. Poplatky je třeba uhradit před zahájením hry. Více informací včetně elektronického rezervačního systému brzy najdete na obecním webu.

9) V poslední době se množí stížnosti občanů (především ze středu obce) na zápach z dešťové kanalizace. Dle stížností je z kanalizace cítit močůvka. Upozorňujeme všechny chovatele hospodářských zvířat, že do dešťové kanalizace může být svedena pouze neznečištěná srážková voda. Řešení tohoto problému nespadá do kompetence OÚ v Jinačovicích. Pokud se stížnosti budou opakovat, budou postoupeny k dořešení na vodoprávní úřad do Kuřimi. Upozorňujeme, že z hlediska vodního zákona se v daném případě jedná o zacházení se závadnými látkami. Pokud při zacházení s těmito látkami nejsou učiněna opatření, aby nedošlo k jejich vniknutí do povrchových nebo podzemních vod, může být fyzické osobě uložena pokuta až do výše 500.000 Kč.

10) V kanceláři obecního úřadu je k dispozici zpracovaný dokument pro podání věcně shodné připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje k plánované rychlostní komunikaci R43. Současně je stanoven zástupce veřejnosti doc. Petr Firbas pro následné projednávání. Za občany naší obce zde můžete tento dokument podepsat.

11) Dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží konec splatnosti místních poplatků. Žádáme ty z Vás, kteří jste ještě poplatky neuhradili, abyste tak učinili co nejdříve. Poplatky je potřeba uhradit v době splatnosti, tedy nejpozději do 31. května 2015, abychom s Vámi nemuseli vést správní řízení a účtovat penále. Doposud místní poplatky uhradila přibližně polovina občanů. Bezhotovostní úhradu poplatků lze provést na účet obce č. 15923641/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu. Platbu v hotovosti v kanceláři OÚ můžete uskutečnit vždy v úředních dnech (pondělí a středa) od 7:30 do 11:00 hod. a od 14:00 do 17:00 hod. Děkujeme Vám.

12) Placení daně z nemovitých věcí na rok 2015

1. červen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2015, nebo její první splátky. Od 24. dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde bude na alonži uvedena celková výše daňové povinnosti na rok 2015 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí. Poplatníci, u nichž roční daň nepřesáhne částku 5.000 Kč, mají povinnost daň z nemovitých věcí uhradit do 1. června tohoto roku. Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2015 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sdělí správce daně její novou výši platebním výměrem zasílaným individuálně, nebo hromadným předpisným seznamem. Tyto seznamy budou přístupné během května na kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu pro celý obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj. Nejvýhodnějším způsobem úhrady daně je bezhotovostní převod na účet finančního úřadu 7755-77628621/0710.

Vytvořeno 27.4.2015 16:09:14 | přečteno 1261x | tdvorak