obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, listopad 2016

Vážení občané,

1) žádáme Vás o spolupráci při přípravě na zimní údržbu místních komunikací. Parkujte prosím svoje vozidla na vlastních pozemcích, nikoliv na veřejné komunikaci nebo chodníku. Usnadníte tím zimní údržbu a snížíte riziko případně vzniklých škod na zaparkovaných vozech. Dále Vás upozorňujeme, že při parkování na místních komunikacích musí být dodržena průjezdnost komunikace pro vozy svozové firmy odpadů a složky integrovaného záchranného systému. Pokud budete muset z důvodu špatné sjízdnosti místních kopců parkovat na návsi, dbejte na zachování průjezdnosti pro autobus.

Označte si prosím popelnici číslem popisným, aby při nutnosti dopravit popelnice ke sběrnému vozu bylo možné je vrátit k příslušnému domu. Po obci byly rozmístěny nádoby se štěrkem, který můžete v případě potřeby použít k posypu.

2) Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve čtvrtek 3. 11. 2016 od 19:00 hod. v Hostinci u Střížů. Na zasedání bude mimo jiné představen projekt opravy místních komunikací pro příští rok a bude možné diskutovat nad nově schváleným sazebníkem za pronájmy nemovitého majetku obce. Podrobný program naleznete na vývěsce nebo obecním webu (elektronická úřední deska).

3) Od listopadu bude k dispozici pro nově vzniklý klub maminek na mateřské dovolené sál v budově obecního úřadu, kde se mohou maminky a jejich děti scházet každý čtvrtek dopoledne (od 10:00 do 11:30). První schůzka proběhne 10. 11. 2016. Zveme všechny maminky na mateřské s dětmi, ať se přijdou seznámit s novými kamarády. Společně si můžeme vytvořit klub podle svých představ a na následujících setkáních udělat program dětem (např. tvoření, básničky, cvičení, tancování). Kontaktní osoba: Monika Korbelová, Jinačovice 246, e-mail: monica.korbelova@seznam.cz.

4) TJ Sokol Jinačovice všechny srdečně zve na tradiční lampionový průvod, který se bude konat 17. 11. 2016. Sraz je mezi 16:30 a 17:00 hod. na sokolském hřišti v Jinačovicích, bude se podávat čaj, grog a svařené víno. Lampiony s sebou. Průvod bude zahájen malým ohňostrojem.

5) TJ Sokol Jinačovice pořádá tradiční zájezd do vinného sklípku, tentokrát do Novosedel (Vinařství Kovacs), který se koná v sobotu 26. 11. 2016, odjezd v 16:30 hod. od OÚ, návrat v neděli kolem 2 hod. ranní. Cena 500 Kč/osoba, cena zahrnuje degustaci + raut, a 150 Kč/osoba doprava autobusem (členové Sokola mají autobus zdarma). Hlásit se můžete u pana Martina Kloudy na tel. 603 851 550, e-mail: martin.klouda@seznam.cz.

6) Obec Jinačovice pořádá slavnostní vítání nových občánků v první adventní neděli 27. 11. 2016 v 14:30 hod. v sále obecního úřadu. Následně v 15:30 hod. na dvoře obecního úřadu proběhne rozsvícení vánočního stromu, které bude spojeno s kulturním vystoupením dětí mateřské školy, vystoupením Trnůvky, divadelním představením "Vánoční hra aneb Co andělé zvěstovali", jarmarkem keramických a jiných výrobků MŠ. S rozsvícením stromečku možná opět pomohou sami andělé. Dále se bude prodávat vánoční punč a cukroví. Během jarmarku bude k dispozici společenský sál obecního úřadu, kde budou připraveny výtvarné dílny pro děti. Srdečně všechny zveme.

7) Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na zákon o ochraně ovzduší a jeho novelu. Do konce letošního roku tak má projít prohlídkou odhadem přes půl milionu topenišť. Kontroly se dle zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná zařízení s příkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných domech určených k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW výše. Zmíněný zákon o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.) říká, že první revize vašeho kotle má proběhnout do 31. 12. 2016 a pak každé dva roky. Cílem povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém stavu, správně provozovaný a spalující výrobcem určené palivo vypouští do ovzduší méně emisí a neměl by tak mimo jiné obtěžovat své okolí nadměrným kouřem. Naopak kotle, které nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce, a tak i zákona o ochraně ovzduší, vypouštějí do ovzduší i tisícinásobně vyšší množství prachu a rakovinotvorného benzopyrenu.

Zákon o ochraně ovzduší v ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) stanovuje povinnost provozovatele stacionárního zdroje „provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.“

Paragraf 23 zákona o ochraně ovzduší pak stanovuje přestupky. U nich platí, že při provozování kotle nesplňujícího emisní požadavky po 1. 9. 2022 hrozí jeho provozovateli pokuta až 50 tisíc korun. Pokud se provozovatel kotle neprokáže po 31. 12. 2016 dokladem o kontrole technického stavu a provozu, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. Za spalování zakázaných paliv (odpadky, kaly atp.) pak může být udělena pokuta až 50 tisíc korun.

Obec Jinačovice má možnost zajistit hromadnou revizi kotlů. Vážné zájemce o provedení revize prosíme o nahlášení na obecní úřad nejpozději do 15. 11. 2016.

Více informací naleznete na vývěsce obecního úřadu a na obecním webu https://www.jinacovice.eu/cs/clanky/kontroly-kotlu-na-pevna-paliva.html.

V obci nyní také probíhá měření znečištění ovzduší, které provádí Český hydrometeorologický úřad. Správcem daného projektu je Jihomoravský kraj (oddělení technické ochrany ŽP Krajského úřadu Jihomoravského kraje). Více se tématu měření znečištění bude věnovat další číslo Jinačovického zpravodaje.


Vytvořeno 3.11.2016 13:39:32 | přečteno 829x | jan.kazda