obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, listopad 2020

Vážení občané,

1) letošní rozsvícení vánočního stromu a vítání občánků, které měly proběhnout v první adventní neděli 29. listopadu, jsou kvůli aktuálním hygienickým opatřením zrušeny.

2) Na obecním úřadu vzniká seznam domácností, které mají zájem, aby je v sobotu 5. prosince navštívil Mikuláš s čerty. Pokud chcete, můžete se přihlásit do středy 2. prosince na OÚ – e-mail: obec@obecjinacovice.cz, tel.: 608 887 804. Při akci bude třeba dodržovat veškerá hygienická opatření, resp. akce proběhne, pokud to bude možné.

3) Obec Jinačovice opět připravuje pro příští rok 2021 obecní stolní kalendář, k dispozici bude pro každou domácnost. K vyzvednutí bude přibližně od poloviny prosince, o přesném termínu budeme informovat na webu a vývěsce před OÚ. Seniorům kalendář doručíme domů.

4) Provozovatel splaškové kanalizační sítě upozorňuje občany, aby nevyhazovali zbytky jídla do záchodu, vytváří se tím vhodné podmínky pro život hlodavců. I přes provádění pravidelných deratizací byl v poslední době zaznamenán v částech obce zvýšený výskyt těchto živočichů.

5) Upozorňujeme Vás, že pokud opad listí a plodů z Vašich dřevin znečišťuje veřejná prostranství (chodníky, komunikace apod.), je třeba, abyste je uklidili.

Pokud však listy a plody spadnou ze stromů a keřů na sousední pozemek, který není veřejným prostranstvím (tzn. jedná se o soukromý pozemek), patří tomu, na čí pozemek spadly.

Výše uvedené vyplývá z občanského zákoníku, konkrétně z ustanovení § 1016 odst. 1. Pro úplnost dodáváme, že v daném paragrafu se také uvádí následující: „Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.“

Vzhledem k tomu, že výše uvedené povinnosti jsou zakotveny v zákoně, je tedy nutné je dodržovat.

6) Žádáme Vás o spolupráci při přípravě na zimní údržbu místních komunikací. Parkujte prosím svoje vozidla na vlastních pozemcích, nikoliv na veřejné komunikaci nebo chodníku. Usnadníte tím zimní údržbu a snížíte riziko případně vzniklých škod na zaparkovaných vozech. Dále upozorňujeme, že při parkování na místních komunikacích musí být dodržena průjezdnost komunikace pro vozy na svoz odpadů a složky integrovaného záchranného systému.

7) V lokalitách, z kterých jsou sváženy popelnice k popelářskému vozu, označte popelnice číslem popisným, aby bylo možné je potom vrátit k příslušnému domu. Děkujeme.

8) Důrazně upozorňujeme občany žijící v blízkosti tenisového hřiště, že svah za kurty nelze využívat jako skládku. V poslední době tam někdo opakované vyváží odpady (i zemina či zbytky dřevin jsou brány jako odpad). Kdo tak činí, dopouští se protiprávního jednání, za které bude uložena sankce (navíc si daný svah bude muset vyčistit, což nebude úplně jednoduché).

9) Znovu důrazně upozorňujeme občany, aby ve sběrných hnízdech udržovali pořádek. Pokud jsou kontejnery plné, využijte nádob v jiném sběrném hnízdě, nelze tam odpad odložit na zem. Svozová společnost odmítá takto uložený odpad odvézt. Ve sběrných hnízdech je pochopitelně zakázáno ukládat směsný komunální odpad, jak se v obci v poslední době několikrát stalo.

Do kontejnerů na textil musí být ukládány textilie čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené v igelitových pytlích (páry bot přivázány k sobě). V poslední době do nádob na textil někdo ukládá směsný komunální odpad, to už překračuje veškerou mez!! Pokud zjistíme, kdo se takto zbavuje odpadu, vrátíme mu jej zpět. 

Každý, kdo odpad vyprodukuje, je povinen se jej zbavit v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce na úseku odpadového hospodářství. Výše uvedené způsoby jsou v rozporu s právními předpisy a nelze je nadále tolerovat.

10) Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bečváře nabízí bezplatnou právní poradnu pro občany Jinačovic. Své dotazy prosím směřujte písemně na adresu info@ak-becvar.cz, případně na tel. č. 607 666 359. Po předchozí domluvě je možné se setkat v sále OÚ Jinačovice, a to první čtvrtek v měsíci od 17:00 do 18:00 hod. Bude mě těšit, pokud Vám pomůžu. Ondřej B., Jinačovice 117.

11) Cimbálová muzika Kyničan ze sousední obce, která u nás mnohokrát vystupovala nejen na hodech, vydává nové CD s názvem „Zahréte mně do kolečka“. CD je vydáno k příležitosti desátého výročí založení muziky. Mimo repertoár z tradičních folklorních oblastí Moravy se muzika zaměřuje i na interpretaci písní z rodného Brněnska a Podhorácka. Více informací, kde lze CD zakoupit, můžete najít na webu www.cmkynican.cz.

Přejeme Vám poklidný a příjemně strávený adventní čas.


Vytvořeno 27.11.2020 12:33:39 | přečteno 595x | jan.kazda