obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, únor 2015


OBEC JINAČOVICE

Zprávy obecního úřadu, únor 2015

Vážení občané,

1) Obec Jinačovice a Trnůvka, o. p. s., Vás srdečně zvou na Ostatkový průvod a večerní zábavu s pochováním basy vsobotu 7. března 2015. Tradiční průvod bude zahájen u kapličky ve 13:00 hod. Večerní zábava se bude konat od 20:00 hod. v Hostinci u Střížů, k tanci bude hrát DJ Jiří Čadek. Vstupné 80 Kč.

2) Obec Jinačovice zve všechny seniory na velikonoční keramickou dílnu. Akce je rozdělená na dvě části: 1) neděle 8. března – výroba z hlíny, 2) neděle 22. března – glazování vypáleného výrobku, uskuteční se v sále obecního úřadu vždy od 14:30 hod. S sebou: kuchyňský váleček, starou utěrku, příborový nůž. Můžete vzít také vnoučata a přijít strávit příjemné tvořivé odpoledne. Pro případné dotazy volejte Katku Dobiášovou, 777 603 290.

3) Obec Jinačovice Vás srdečně zve na diskusi s občany na téma Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve vztahu k  R43. Datum a místo konání: středa 11. března 2015 v 19:00 hod. v Hostinci u Střížů. Přijďte se dozvědět více a prodiskutovat možné varianty vedení rychlostní komunikace R43 a jejich zakotvení v novém „územním plánu kraje“.

4) Obec Jinačovice Vás srdečně zve na diskusi s občany na téma Revitalizace centra obce Jinačovice. Datum a místo konání: pátek 27. března 2015 v 19:00 hod. v Hostinci u Střížů. Přijďte se vyjádřit k připravované projektové dokumentaci a podílet se tím na budoucím vzhledu naší návsi. Daný záměr je také vyvěšen na úřední desce, nápady a připomínky k němu je možné podávat také na obecní úřad.

5) Obecní úřad Jinačovice bude provádět sběr vyřazených velkých spotřebičů v pátek 27. března 2015 od 13:00 do 15:00 hod. a v sobotu 28. března 2015 od 8:00 do 10:00 hod. v místech před Palasovou stodolou. Odevzdávat můžete mrazáky, ledničky, sporáky, televizory apod. 

6) Hostinec u Střížů začal od února vařit menu, vydáváno je od 11:00 hod. do 14:30 hod. Jídlo je také možné odnést si s sebou domů. Aktuální jídelní lístek naleznete na nástěnce před OÚ nebo na Facebooku Hostinec u Střížů. Nejpozději do konce března v hostinci vzniknou další nekuřácké prostory, které jsou nyní pouze v době obědů.

7) Oznamujeme Vám, že vybíráme místní poplatky na rok 2015. Jedná se o poplatek za odpad, který činí 500 Kč/osoba/rok, poplatek za psa 100 Kč/rok a někteří občané platí také poplatek za pronájem obecního pozemku. Poplatky vybíráme v úředních hodinách na OÚ pondělí, středa od 7:30 do 11:00 a od 14:00 do 17:00 hodin. Poplatky je také možno hradit na účet obce č. ú. 15923641/0100, jako variabilní symbol použijte číslo popisné Vašeho rodinného domu. Upozorňujeme, že pro rok 2015 jsou zavedeny známky na popelnice, které obdržíte při platbě za odpad (podle počtu popelnic).

Současně vybíráme pro firmu 3C spol. s r. o. poplatek za kabelovou televizi, který činí 500 Kč/rok.

8) Upozorňujeme občany řidiče, že podle zákona o provozu na pozemních komunikacích je zakázáno parkovat na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní. Množí se stížnosti, že někteří řidiči tento zákaz nerespektují, tím je ohrožena bezpečnost provozu na komunikacích v obci (viz odbočka z hlavní silnice do Chaloupek). Dodržujte prosím výše uvedený zákaz.

9) V návaznosti na opakující se stížnosti občanů (především z Chaloupek) na znečišťování ovzduší při vytápění RD upozorňujeme, že podle zákona o ochraně ovzduší lze ve stacionárních zdrojích (kamna, kotle...) spalovat pouze předepsaná paliva. V opačném případě se jedná o přestupek, za který může Městský úřad Kuřim, odbor životního prostředí, uložit pokutu až 50 000 Kč. Dodržujte daný zákon a neznečišťujte naše ovzduší pálením odpadů a nevhodného paliva.

10) Informace k odpadovému hospodářství:

V návaznosti na změnu právních předpisů v dané oblasti, kdy obce musí zajistit třídění kovů, byl ve sběrném dvorku u Palasovy stodoly umístěn kontejner na drobný kovový odpad (v případě, že budete mít odpad o větší hmotnosti, nechejte ho vedle kontejneru). Pokud se sběr osvědčí, budou po obci rozmístěny další nádoby.

Od jarních měsíců bude v obci v areálu bažantnice fungovat kompostárna. Nyní se čeká na kladné stanovisko orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství (MěÚ Kuřim).  O bližších podmínkách svozu bioodpadů budete informováni.

Dále prosíme všechny občany využívající kontejnery ke třídění odpadů, aby do nich dávali takový druh odpadu, pro který je kontejner určen. Směsný komunální odpad tam určitě nepatří. Buďte prosím v této věci ohleduplní a pomůžete tím snížit náklady naší obce v této oblasti.

V průběhu měsíce března budou ve sběrných dvorcích umístěny nádoby zelené barvy s popisem pro sběr upotřebeného potravinářského oleje a tuku (viz níže).

UPOZORNĚNÍ

DO KANALIZACE TUKY NEPATŘÍ,

CHRAŇTE SI SVŮJ MAJETEK.

Vážení občané,

společnost EKO-PF s. r. o. ve spolupráci s obcí Jinačovice

Vám nabízí bezpečné a ekologické řešení problematiky s upotřebenými potravinářskými oleji a tuky.

Místa uložení nádob:

u Palasovy stodoly, za hospodou, u skály, nad hřištěm, v Chaloupkách u Kučerových

V těchto místech určených pro ukládání separovaného odpadu budou v průběhu měsíce března umístěny zelené plastové nádoby. Do těchto nádob Vám bude umožněno ukládat upotřebené potravinářské oleje a tuky v pevných obalech (např. v PET lahvích nebo jiných obalových materiálech z PVC). 

EKO-PF s. r. o. biologická likvidace odpadů, Hlincová Hora 60, 373 71  Hlincová Hora, 

www.ekopf.cz tel.: +420 731 640 782 

Vytvořeno 27.2.2015 15:58:02 | přečteno 1174x | tdvorak