obrázek se nenačetl

Obec Jinačovice

oficiální stránky obce

Zprávy obecního úřadu, únor 2023

Vážení občané,

1) v sobotu 18. února se na návsi uskuteční vepřové hody a ostatková slavnost. Sraz masek bude v 11 hod. před kapličkou, všechny masky jsou vítány (nemusíte se nikde předem hlásit, čím více masek bude, tím lépe). Následovat bude průvod maškar po vsi, ve dvanáct hodin pak budou zahájeny vepřové hody, které potrvají po celé odpoledne. Nejen po dobu konání vepřových hodů budou otevřeny Centrála u Kašny i Hostinec u Střížů, kde se budete moci občerstvit.

Ostatková veselice bude na návsi pokračovat v odpoledních hodinách, k poslechu nebo tanci zahrají místní muzikanti (podle počasí buď venku nebo v restauraci).

Srdečně Vás všechny zveme k ochutnávce zabijačkových pochoutek i ostatkovému veselí. Pro místní vstupné dobrovolné, pro přespolní bude stanoveno na místě.

2) Žádáme občany, aby ke svozu předkládali pouze přiměřeně naplněné popelnice. Obci je fakturován objem vyvezených nádob. To znamená, že obec zaplatí každou, i téměř prázdnou vyvezenou nádobu. Vyvážení poloprázdných nebo ještě méně zaplněných nádob je proto neekonomické.

Upozorňujeme, že občanům z nedostupných lokalit, kteří k dopravě svých popelnic na svozové místo využívají služeb obce, nebudou sváženy nádoby, které nejsou alespoň z poloviny naplněny (s výjimkou teplých období v průběhu jarních či letních měsíců, kdy vzniká riziko zápachu). U ostatních lokalit apelujeme na pečlivé zvážení aktuální potřeby vyvážet menší množství odpadu a podílet se na efektivním fungování systému. Naše obec je díky zodpovědnosti a úsilí většiny obyvatel velmi úspěšná v třídění odpadu a v úsporách za jeho likvidaci, což se pozitivně odráží jak ve výši poplatku pro občany, který je v okolí jeden z nejnižších, tak v celkových nákladech na obecní rozpočet. Pokud máme tento příznivý stav udržet, je třeba udržet efektivitu svozu. V této souvislosti chceme poděkovat všem účastníkům motivačního systému, případně vyzvat k účasti dosud nezapojené domácnosti. Na základě svozových dat připravujeme také audit domácností, kde dochází k evidentnímu přeplňování obvyklé svozové kapacity a příslušnou úpravu poplatku za nadměrný svoz.

Dále upozorňujeme, že popelnice (přiměřeně zaplněné) je při svozu potřeba umístit na veřejné prostranství. Nádoby umístěné za plotem či za brankou nebudou sváženy.

3) Obecní knihovna Jinačovice pořádá v pátek 3. března od 17 hod. další setkání s knihou. Účastníci můžou přinést jakoukoliv vlastní oblíbenou knihu. Srdečně zvou naše knihovnice.

4) Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve čtvrtek 9. března v 19:30 hod. v sále Hostince u Střížů. Hlavním bodem programu bude schválení smluv o dílo na opravy komunikací a dešťové kanalizace v letošním roce.

5) Maškarní diskotéka pro děti s DJ Ráďou se uskuteční v sobotu 25. března ve 14 hod. v Hostinci u Střížů. Připravena bude bohatá tombola, vpodvečer zahraje DJ písničky také pro dospělé.

6) Obec Jinačovice vyčlenila v rámci svého rozpočtu pro letošní rok finanční prostředky na podporu rozvoje společenského, kulturního a sportovního života v obci, péče o tradice a folklor, aktivní spolkové činnosti, mezigenerační soudržnosti a volnočasových aktivit pro děti a seniory. Finanční prostředky budou poskytovány formou dotace a mohou o ně žádat fyzické osoby, z právnických osob pak neziskové organizace, např. spolky, v termínu do 31. března. Při hodnocení žádostí o dotaci bude postupováno podle směrnice č. 1/2019, zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jinačovice, kterou naleznete na webu obce v sekci ÚŘAD – Vyhlášky, nařízení, směrnice a obecní poplatky.

7) Sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat v pátek 31. 3. a sobotu 1. 4. v areálu za Palasovou stodolou. Do kontejnerů můžete ukládat odpad, který se nevejde do běžných nádob na komunální odpad (mimo stavební odpad). Areál bude otevřen v pátek 31. 3. od 13:00 do 16:00 hod., v sobotu 1. 4. od 8:00 do 12:00 hod. Současně bude probíhat sběr velkých elektrospotřebičů před Palasovou stodolou. Odevzdávat můžete mrazáky, ledničky, sporáky, televizory apod.

8) Naše obec se opět připojí k akci Ukliďme Česko, která proběhne v sobotu 1. 4. V daný den si bude možné v době od 9 do 10 hod. na OÚ vyzvednout pytle na odpad a mapku, kde se bude uklízet a kde bude možné ponechat sesbíraný odpad. Abychom měli představu, kolik lidí se akce zúčastní, prosíme, dejte nám předem vědět (údaje pošlete na e-mail starosta@obecjinacovice.cz nebo sdělte na OÚ).

9) Obec Jinačovice srdečně zve seniory na jarní výlet, který se uskuteční v pátek 21. 4. Sraz bude ve 13:30 hod. před obecním úřadem, půjdeme do Kuřimi, kde společně navštívíme Četnickou stanici. Kdo by neměl čas a sílu absolvovat vycházku, dostane se do Kuřimi autobusem z Jinačovic – odjezdy 14:57 z Chaloupek, 14:59 od úřadu, v Kuřimi vystoupí na zastávce u zámku. Zpět do Jinačovic se dopravíme autobusem, případně opět pěšky, jak se kdo bude cítit. Pro lepší organizaci prosíme zájemce, aby se předem přihlásili na OÚ do středy 19. 4.

10) Poplatky za odpad, psa a pronájem obecních pozemků za rok 2023 se vybírají od února 2023 (splatnost je do 31. 5.). Základní sazba poplatku za odpad se navyšuje na 700 Kč, domácnosti zapojené do motivačního systému budou mít slevu, kterou najdete ve svém odpadovém účtu nebo Vám ji sdělíme na OÚ. Poplatek za prvního psa je 250 Kč (důchodci 200 Kč), za každého dalšího pak 200 Kč.

Poplatek za kabelovou televizi se navyšuje na 700 Kč a bude se opět hradit převodem na číslo účtu: 224448621/0100, variabilní symbol: 2400000XXX (XXX = třímístné číslo popisné, příklad: číslo popisné 6 = 006; variabilní symbol musí být tedy vždy desetimístný), nebo přes SIPO (pokud máte nastaveno z dřívějška, platba proběhne automaticky – výši platby si nastaví provozovatel kabelové televize). Splatnost zůstává stejná – do 31. 5.


Vytvořeno 16.2.2023 8:05:14 | přečteno 558x | jan.kazda