Odpadové hospodářství a rozvrh svozu odpadů


Nakládání s odpadem v naší obci se řídí příslušnými aktuálně platnými obecně závaznými vyhláškami.


Harmonogram svozu tříděného odpadu z domácností v rámci systému MESOH v roce 2022

Třídění odpadu, sběrné nádoby a provozovatelé svozu odpadů

Odpad členíme na několik kategorií

logo sitaPAPÍR

sita papírPatří sem: Noviny, časopisy, školní sešity, knihy, brožury, reklamní letáky, katalogy, psací a balicí papír, čisté papírové obaly a sáčky, rozložené krabice a kartony

Nepatří sem: Znečištěný a mastný papír, voskovaný papír, obaly od másla, zbytky tapet s omítkou, barvou a lepidlem, papírové kapesníky, ubrousky, obaly na vajíčka, jednorázové pleny


logo sita

PLASTY

sita plastPatří sem: Sešlápnuté PET lahve (mohou být i s víčkem), sáčky, tašky, folie, polystyren, kelímky od másla, jogurtů a jiných potravin, plastové obaly od šamponů, mycích a pracích prostředků, CD/DVD nosiče

Nepatří sem: Linoleum, PVC, pryžové výrobky, koberce, žádný textil, pěnový polyuretan-molitan, pneumatiky, videokazety, kabely, obaly od olejů, obaly silně znečištěné zbytky jídla, obaly od nebezpečných látek, barev, chemikálií a léčiv


NÁPOJOVÉ KARTONY

logo sita

sita napojove kartPatří sem: Nápojové kartony = obaly (krabice) od mléka, džusů případně jiných nápojů
Nepatří sem: PET lahve ani krabice vyrobené pouze z papíru
Pozn.: v současné době je tento druh odpadu svážen společně s plasty.

logo sita

SKLO BÍLÉ

sklo bilePatří sem: Pouze čiré obalové sklo - lahve od nápojů – není třeba odstraňovat etikety a víčka, skleněné nádoby, čiré tabulové sklo
Nepatří sem:
Žádný porcelán, drátosklo, varné sklo, televizní obrazovky, PC monitory, zrcadla, automobilová skla, lahvičky od léčiv, zářivky, výbojky, žárovky


SKLO BAREVNÉlogo sita

sklo barevPatří sem:Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
KOVY

Znak obce web

kovyPatří sem: čistě kovový odpad bez příměsi jiných materiálů, např. plechovky od konzerv

Nepatří sem: stavební železo s kusy betonu či zdiva, kovové předměty se součástmi ze dřeva, plastů či jiných materiálů
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD 

ROSTLINNÉHO PŮVODU

logo sita
sita bioPatří sem: Patří sem: Ostatní biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, jako zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva a obilnin, květiny, kávový odpad vč. filtrů a ubrousků, čajové sáčky, listí, seno, sláma, piliny, hobliny v menším množství. Nepatří sem: Fritovací olej, jednorázové pleny, uhynulá zvířata, skořápky od vajíček, zbytky masa, kosti, kůže, trus psů ani jiných zvířat, zvířecí srst, popel, cigarety.


komposter domaci

Biologicky rozložitelné odpady lze použít také pro kompostování v domácích kompostérech, kterými byly domácnosti vybaveny.
UPOTŘEBENÉ POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKYstažený soubor

nadoba na olejPatří sem: Oleje a tuky upotřebené při přípravě pokrmů

Nepatří sem: technické oleje a mazadla


DROBNÁ ELEKTRO ZAŘÍZENÍ A BATERIEasekol

E box asekolPatří sem: veškerá drobná elektrozařízení a součástky z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek), např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další a běžné spotřební baterie

Nepatří sem: zářivky, autobaterie

STŘEDNĚ VELKÉ A VELKÉ ELEKTRO SPOTŘEBIČEelektrowin logo

wintejner
Patří sem:  například rádia, žehličky, různá svítidla bez světelných zdrojů

Velké spotřebiče, jako, ledničky, mrazáky, pračky, televizory apod. se odevzdávají se technickému pracovníkovi obce  na OÚ (č. p. 83).


ZÁŘIVKY, ÚSPORNÉ ŽÁROVKY A VÝBOJKYekolamp logo

ekolamp kontejnerPatří sem: nerozbité úsporné kompaktní zářivky, výbojky, LED světelné zdroje a lineární zářivky do 40cm, (delší se odevzdávají ve sběrném dvoře u Palasovy stodoly).

Nepatří sem: obaly, klasické, reflektorové a halogenové žárovky a také viditelně poškozené světelné zdroje

TISKOVÉ CARTRIDGEcart4future logo

c4f boxPatří sem: tonery a cartdridge všech výrobců a typů zabalené v igelitovém sáčku, novinách nebo jiným podobným způsobem.

Nepatří sem: jiné součástky tiskáren a kopírek nebo plastové nádoby od náhradních tonerů určené k doplňování v zařízeních.


TEXTILcharita

textil asaPatří sem: použité oblečení, tj. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot, použité textilní výrobky, např. deky, závěsy, povlečení . Veškeré zde uložené textilie musí být čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené v igelitových pytlích, páry bot přivázaných k sobě.

Nepatří sem: krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce nebo matrace.


NEBEZPEČNÉ ČÁSTI KOMUNÁLNÍHO ODPADUlogo sita

(2x ročně sběr a svoz firmou SITA na návsi naproti OÚ)
Patří sem: Baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, desinfekční prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky, ale také zaolejované hadry, nádoby se zbytky chemikálií, apod.


OBJEMNÝ ODPAD

Znak obce web
kont vo(min. 1x ročně výběr objemného odpadu do velkoobjemových kontejnerů ve vlastnictví obce v ohradě za Palasovou stodolou, termíny jsou vyhlašovány ve Zprávách OÚ)

Patří sem:odpad, který se kvůli velkým  rozměrům nevejde do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

logo sita

Patří sem: Všechny části komunálního odpadu, které nepatří do výše popsaných kategorií a nelze je tedy vytřídit. Směsný odpad odkládáme do svých vlastních sběrných nádob nebo v případě drobného odpadu do odpadkových košů rozmístěných v obci. 

STAVEBNÍ ODPAD

Nakládání se stavebním odpadem upravuje zákon. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. Likvidace stavebního odpadu není součástí obecního odpadového hospodářství, zajišťuje ji producent stavebního odpadu na své náklady. Zábor komunikací a veřejných prostranství pro přistavení kontejnerů nepodléhá poplatku, ale předem se ohlašuje obecnímu úřadu.


Umístění sběrných nádob

Plasty:        

Papír:

objem

umístění

objem

umístění

1 100 l

u skály

1 100 l

u skály

1 100 l

u skály

1 100 l

za hospodou

1 100 l

za hospodou

1 100 l

za hospodou

1 100 l

za hospodou

1 100 l

za hospodou

1 100 l

nad hřištěm

1 100 l

nad hřištěm

1 100 l

nad hřištěm

1 100 l

u Palasovy stodoly

1 100 l

u Palasovy stodoly

1 100 l

Chaloupky – u Kučerových

1 100 l

Chaloupky – u Kučerových

1 100 l

Chaloupky – u Kučerových

1 100 l

Chaloupky – u Kučerových

Sklo bílé:

Sklo barevné:

objem

umístění

objem

umístění

1 300 l

u skály

1 550 l

u skály

1 300 l

nad hřištěm

1 550 l

za hospodou

1 550 l

za hospodou

1 550 l

nad hřištěm

1 550 l

u Palasovy stodoly

1 550 l

u Palasovy stodoly

1 550 l

Chaloupky – u Kučerových

1 550 l

Chaloupky – u Kučerových

Nápojové kartony:

Bioodpad:

objem

umístění

objem

umístění

240 l

u skály

1 100 l

u garáží

240 l

za hospodou

1 100 l

u lípy

240 l

nad hřištěm

1 100 l

nad hřištěm

1 100 l

Chaloupky – u Kučerových

1 100 l

u Nováků

1 100 l

Chaloupky – u Kučerových

1 100 l

za hospodou

1 100 l

u skály

1 100 l

u Jelínka

1 100 l

u Hájka

1 100 l

obytná zóna Skalky

1 100 l

u Palasovy stodoly

1 100 l

u Palasovy stodoly

Další umístění sběrných nádob a místa odběru:

Kovy: u Palasovy stodoly

Potravinářské oleje a tuky: za hospodou, u skály, nad hřištěm, Chaloupky – u Kučerových, u Palasovy stodoly

Textil: u Palasovy stodoly

Baterie, drobné elektrospotřebiče (např. mobilní telefony), tonery a cartridge, úsporné žárovky, lineární zářivky: na chodbě u kanceláří OÚ (č. p. 83)

Střední elektrospotřebiče (např. žehličky): u Palasovy stodoly (oranžový kontejner Elektrowin)

Velké elektrospotřebiče (např. ledničky, pračky): odevzdávají se technickému pracovníkovi  na OÚ (č. p. 83)


Termíny svozu odpadů

Směsný komunální odpad

každý sudý pátek

Papír

každé liché pondělí

Plasty

1x týdně v úterý

Nápojové kartony

1x týdně v úterý

Sklo bílé/barevné

podle potřeby na výzvu obce

Kovy

podle potřeby

Biodpad – kontejnery 1100 l

duben-listopad: každá sobota

prosinec-březen: první sobota v měsíci

Upotřebené potravinářské oleje a tuky

podle potřeby

Nebezpečný odpad

2x ročně sběr před OÚ, zpravidla v dubnu a říjnu

Objemný odpad

minimálně 1x ročně za Palasovou stodolou


Další informace o třídění odpadů:

  • Systém EKOKOM – Autorizovaná obalová společnost provozující celorepublikový systém třídění, recyklace a využití obalového odpadu
  • Projekt Kompostuj.cz – Informační podpora pro předcházení vzniku a zavádění odděleného sběru bioodpadů.