Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU

(GDPR - General Data Protection Regulation)

Obec Jinačovice a jeho orgány provádí na základě právních předpisů zpracovávání osobních údajů. Pro některá zpracování, převážně v oblasti výkonu samostatné působnosti, je obec správcem předmětných osobních údajů. V těchto případech má správce povinnost poskytovat subjektům údajů informace o zpracování osobních údajů.

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Kontaktní údaje

Název: Obec Jinačovice
Kontaktní adresa města jako správce nebo zpracovatele osobních údajů: Obecní úřad Jinačovice Jinačovice 83 664 34 Kuřim
Telefonní číslo: +420 608 887 804
Elektronická adresa podatelny: obec@obecjinacovice.cz
Identifikátor datové schránky: u8gb8i5
IČ: 00281883
DIČ: CZ00281883
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:   Bc. Radek Jízdný
+420 777 254 338
+420 541 422 328 gdpr@kurim.cz  

 

Zásady zpracování osobních údajů na Obecním úřadu Jinačovice

Osobní údaje zpracováváme na úřadě podle následujících zásad:

 

Jaké kategorie Vašich osobních údajů obec Jinačovice zpracovává?

 

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

K Vašim osobním údajům má mít přístup správce, případně též třetí osoby (zpracovatelé), kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a kteří zajišťují náležitou ochranu Vašich práv. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není obci uložena zvláštním právním předpisem anebo jste k tomu neudělili souhlas. Při zpracování osobních údajů u obce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Jaká je doba zpracovávání vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou Vaše osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonnost zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonných způsobem. Pokud nenajdeme zákonný způsob zpracovávání osobních údajů, tak osobní údaje nezpracováváme. Mezi tyto zákonné důvody patří:

 

Práva poskytovatele osobních údajů

Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva a rádi bychom Vám pomohli při uplatňování Vašich práv. V případě pochybnosti, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Informujeme Vás zároveň, že ochrana osobních údajů není absolutním právem a je vždy v souladu i s ostatními právy vycházející ze zákonné povinnosti a výkonu veřejné moci správce. Máme právo a povinnost se ke všem žádostem vyjádřit, a to v souladu s ostatními právy a zásadou proporcionality.

Vaším právem je:


Způsob uplatnění práva subjektu údajů (postup, náležitosti)

Žádost o uplatnění práv subjektu údajů (fyzické osoby), které je možné uplatňovat u obce Jinačovice jako správce osobních údajů, může subjekt údajů, případně jeho zákonný zástupce podat způsobem, který je popsán níže, a to za splnění podmínek podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Je nutné žádost podat tak, aby byla prokázána totožnost žadatele - subjektu údajů. Pokud budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (čl. 15 až 21), můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele - subjektu údajů.

 

Co by měla obsahovat žádost?

Žádost o uplatnění práva subjektu údajů je podáním, které by mělo v zájmu jeho správného vyřízení obsahovat následující informace (obdobně podle § 37 správního řádu):

komu je žádost adresována (obci Jinačovice, případně obecnímu úřadu Jinačovice),

kdo žádost podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování žadatele – subjektu údajů),

o co se žádá nebo co se navrhuje (např. o potvrzení podle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zda osobní údaje, které se týkají žadatele, jsou či nejsou zpracovávány, o opravu určitého, v žádosti uvedeného nepřesného osobního údaje nebo o doplnění neúplného určitého osobního údaje podle čl. 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, o námitku proti konkrétnímu zpracování osobních údajů podle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, vždy je vhodné popsat konkrétně situaci nebo problém, uvést, o co jde, co žadatel očekává, nebo co navrhuje),

podpis žadatele - subjektu údajů nebo jeho zákonného zástupce (k některým způsobům podpisu žádosti podrobněji dále).

 

Jakým způsobem je možné podat žádost?

Písemnou žádost v listinné („papírové“) podobě může subjekt údajů (fyzická osoba) zaslat poštou na adresu Obecního úřadu Jinačovice, Jinačovice 83, 664 34 Kuřim, nebo ji přímo přinést a podat ve stanovené úřední době na Obecní úřad Jinačovice. Podpis žadatele na písemné žádosti v listinné podobě by měl být úředně ověřen (např. na matrice, u notáře), a to z důvodu nutnosti prokázání totožnosti žadatele – subjektu údajů.

Žádost podaná prostřednictvím datové schránky obce (u8gb8i5) se považuje za žádost učiněnou písemně a podepsanou fyzickou osobou, která k podání použila svou datovou schránku (§ 18 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů).

Písemnou žádost v elektronické podobě je nutné zaslat na elektronickou adresu e-podatelny (obec@obecjinacovice.cz). Písemná žádost musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem, kterým se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis. (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce).

Ústní žádost může subjekt údajů také podat na Obecním úřadu Jinačovice osobně do protokolu o podání ústní žádosti. Při podávání ústní žádosti do protokolu žadatel - subjekt údajů prokazuje totožnost svým platným průkazem totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele (např. občanský průkaz).

Jaká je lhůta pro vyřízení žádosti?

Pokud se jedná o žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení, musí být informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

 Je žádost zpoplatněná?

Zásadně platí, že informace podle článků 13 a 14 a veškerá sdělení a úkony podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Jak postupovat, pokud nebudete spokojeni s vyřízením žádosti?

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Webové stránky

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

Tyto informace zpracováváme pouze pro účely naší právní ochrany po dobu maximálně 10 let. 

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme soubory cookie. Více informací se dozvíte v Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití.


Další dostupné informace:

http://www.privacy-regulation.eu/cs/index.htm

https://www.uoou.cz/gdpr/ds-3938/p1=3938